Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288
پرکاربردترین دستوراتSQL Server - وبلاگ مرواهاست
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

وبلاگ مرواهاست

sql queries

دیتابیسSQL فوق العاده قدرتمند است، و مانند هر ابزار پیشرفته توسعه، چندین دستورالعمل دارد که هر توسعه دهنده حرفه ای باید بدانند.

در ادامه مهمترین Query های دیتابیس را شرح میدهیم. هر یک از این queryها تقریبا در هر سیستمی که با پایگاه داده SQL تعامل دارد، ضرورری و قابل استفاده می باشد.

۱٫ پرس و جو(Query)برای فراخوانی جداول

این پرس و جو می تواند برای بازیابی لیست جداول موجود در پایگاه داده استفاده شود. در اینجا نا پایگاه داده “My_Schema” است.

SELECT * FROM My_Schema.Tables;

۲٫ پرس و جو برای انتخاب ستون از یک جدول

این query احتمالا بیشترین کوئری مورد مصرف از نمونه های query SQL می باشد. در مثال زیر، ستون “Student_ID” را از جدول “STUDENT” استخراج می کنیم.

SELECT Student_ID FROM STUDENT؛

اگر می خواهید همه ستونها را از یک جدول خاص نمایش دهید، کوئری زیر مناسب می باشد:

SELECT * FROM STUDENT;

۳٫ پرس و جو برای استخراج داده با استفاده از یک محدودیت

این درخواست SQL، ویژگی های مورد نظر(در اینجا EMP_ID و NAME) را از جدول EMPLOYEE_TBL با محدودیت Employee ID = 0000 فراخوانی می کند.

SELECT EMP_ID, NAME FROM EMPLOYEE_TBL WHERE EMP_ID = ‘0000’;

۴٫ پرس و جو برای خروجی داده های مرتب شده با استفاده از Order By

این پرس و جو نتایج را با توجه به ویژگی که با استفاده از “Order By” مشخص میشود، مرتب سازی میکند. – به عنوان مثال، اگر این ویژگی داده ای از نوع INT /صحیح است، نتیجه را به ترتیب صعودی یا نزولی طبقه بندی می کند؛ به همین ترتیب، اگر نوع داده، رشته باشد، نتیجه می تواند به ترتیب حروف الفبا مرتب شود.

SELECT EMP_ID, LAST_NAME FROM EMPLOYEE WHERE CITY = ‘Seattle’ ORDER BY EMP_ID;

مرتب سازی نتیجه نیز می تواند به صورت دستی تنظیم شود، با استفاده از asc برای مرتب سازی صعودی و desc برای مرتب سازی نزولی.

SELECT EMP_ID, LAST_NAME FROM EMPLOYEE_TBL WHERE CITY = ‘INDIANAPOLIS’ ORDER BY EMP_ID asc;

۵٫ پرس و جو برای خروجی داده های مرتب شده با استفاده از Group By

ویژگی Group By داده های مربوطه را بر اساس ویژگی مشخص شده، گروه بندی می کند.

SELECT Name, Age FROM Patients WHERE Age > 40 GROUP BY Age ORDER BY Name;

کوئریSQL برای تغییر در داده ها با استفاده از توابع ریاضی:

بسیاری از توابع ریاضی ساخته شده مانند COUNT و AVG وجود دارد که ویژگی های اساسی شمارش تعداد نتایج و محاسبه میانگین داده ها را فراهم می کند.

۶٫ محاسبات داده با استفاده از COUNT

این پرس و جو تعداد کل مشتریان را با شمارش تعداد customer ID / شناسه مشتری نشان می دهد. علاوه بر این، نتایج بدست آمده از آن را، براساس کشور هر مشتری طبقه بندی می کند.

SELECT COUNT(CustomerID), Country FROM Customers GROUP BY Country;

۷٫ محاسبات داده با استفاده از SUM

SUM مقدار کل مربوط به ویژگی خاصی را محاسبه می کند.

SELECT SUM(Salary) FROM Employee WHERE Emp_Age < 30;

۸٫ محاسبات داده با استفاده از AVG

مقدار میانگین اطلاعات داده شده را بر میگرداند.

SELECT AVG(Price)FROM Products;

۹٫ پرس و جو برای نمایش تمامی viewها

این query SQL تمام view های موجود در schema را نشان می دهد.

SELECT * FROM My_Schema.views;

۱۰٫ پرس و جو برای ایجاد یک View

view یک جدولی است که در نتیجه یک پرس و جو شکل می گیرد. این جدول ها و ردیف ها دقیقاً مانند هر جدول دیگری در دیتابیس است. معمولا بهتر است با کوئری هایی متداول، جداول view مختلف در SQL داشته باشید. زیرا آنها می توانند در آینده برای مشاهده نتایج پرس و جو بازیابی شوند، و هر بار نیاز به محاسبه و اجرای دستورات برای یک مجموعه خاص از نتایج نباشد.

CREATE VIEW Failing_Students AS SELECT S_NAME, Student_ID FROM STUDENT WHERE GPA > 40;

پرکاربردترین دستوراتSQL Server – قسمت دوم

0/5 (0 Reviews)

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288